ی., 10/02/2022 - 11:20

آگهي مناقصه عمومي شماره 401/133

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد، 5500 شاخه لوله لانس 6 متري 13 ميليمتر بدون درز با شرايط چربي زدايي شده و فاقد پليسه را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد، 5500 شاخه لوله لانس 6 متري 13 ميليمتر بدون درز با شرايط چربي زدايي شده و فاقد پليسه را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

تاريخ شروع مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 23/07/1401
لذا از تامين كنندگان واجد شرايط در اين زمينه دعوت مي گردد ضمن اعلام آمادگي و همچنين ارسال رزومه كاري به صورت كتبي حداكثر تا تاريخ اعلام شده نسبت به تحويل و اسناد مناقصه اقدام نمايند .
تاريخ بازگشايي: روز سه شنبه مورخ 26/07/1401

آدرس شركت : اصفهان - كيلو متر 55 جاده مباركه - صندق پستي 8481018306 مباركه (معاونت خريد) و يا حضوراٌ تحويل مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031داخلي 417 و 409 و نمابر 33317658-031 تماس حاصل فرمائيد.

هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .