ش., 09/03/2022 - 13:53

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 401/130

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد 10 دستگاه AXIAL PISTON PUMP با مشخصات ذيل از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. (1PHA-D-125/35 Y*L4 و PHA10-125/35 Y*L14)

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد 10 دستگاه AXIAL PISTON PUMP با مشخصات ذيل از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
(1
PHA-D-125/35 Y*L4 و PHA10-125/35 Y*L14)

تاريخ شروع مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا پايان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 24/06/1401
لذا از تامين كنندگان واجد شرايط در اين زمينه دعوت مي گردد ضمن اعلام آمادگي و همچنين ارسال رزومه كاري به صورت كتبي حداكثر تا تاريخ اعلام شده نسبت به تحويل و اسناد مناقصه اقدام نمايند .
تاريخ بازگشايي: روز سه شنبه مورخ 29/06/1401

آدرس شركت : اصفهان - كيلو متر 55 جاده مباركه - صندق پستي 8481018306 مباركه (معاونت خريد) و يا حضوراٌ تحويل مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031داخلي 417 و 409 و نمابر 33317658-031 تماس حاصل فرمائيد.

(هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .)