ش., 08/13/2022 - 14:52

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره  401/126

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد كف سازي سالن قراضه خود را با بتن اليافي از طريق مناقصه عمومي اجرا نمايد.

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد كف سازي سالن قراضه خود را با بتن اليافي از طريق مناقصه عمومي اجرا نمايد.

تاريخ شروع مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 31/05/1401
لذا از تامين كنندگان واجد شرايط در اين زمينه دعوت مي گردد ضمن اعلام آمادگي و همچنين ارسال رزومه كاري به صورت كتبي حداكثر تا تاريخ اعلام شده نسبت به تحويل و اسناد مناقصه اقدام نمايند .
تاريخ بازگشايي: روز سه شنبه مورخ 01/06/1401

آدرس شركت : اصفهان - كيلو متر 55 جاده مباركه - صندق پستي 8481018306 مباركه (معاونت خريد) و يا حضوراٌ تحويل مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031داخلي 417 و 409 و نمابر 33317658-031 تماس حاصل فرمائيد.

هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .