پ., 05/30/2019 - 13:33

فرم ارزیابی تامین کنندگان

از کلیه شرکت هاي واجد شرایط دعوت می شود به منظور اعلام آمادگی و ثبت نام، فرم پرسشنامه ارزیابی کیفی تامین کنندگان را دانلود و پس از تکمیل به همراه مستندات لازم به یکی از روش هاي زیر ارسال نمایند:

1-  تکمیل پرسشنامه ارزیابی،اسکن و ارسال پرسشنامه به آدرس ایمیل Vendor@sfae.ir

2- مراجعه حضوري به معاونت خرید شرکت صنعت فولاد آلیاژي اصفهان و دریافت فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از واحد برنامه ریزي خرید ، تکمیل و تحویل آن

3- تحویل فرم پرسشنامه ارزیابی و سایر مستندات پس از تکمیل از طریق ارسال پستی به آدرس اصفهان- کیلومتر 55 جاده مبارکه - شرکت صنعت فولاد آلیاژي اصفهان- معاونت خرید- برنامه ریزي خرید- صندوق پستی144/84815 مبارکه - تلفن33319690 -031 -نیز قابل انجام است.

پیوستها
پیوست اندازه
پرشنامه ارزیابی کیفی تامین کنندگان 122.98 کیلوبایت