پ., 05/30/2019 - 12:58

کارخانه عملیات حرارتی

در این کارخانه عملیات حرارتی قطعات فورج شده از جمله عملیات آنیل، نرماله، سخت‌کاری و تمپر انجام می‌شود.

این کارخانه مجهز به کوره‌های  مختلف افقي و عمودي است. انجام عملیات حرارتی در این واحد به منظور جلوگیری از به وجود آمدن تاب و حذف تنش‌های ناخواسته داخلی در قطعات آهنگری شده‌ای که دارای نسبت طول و قطر نامتناسب هستند، صورت می‌گیرد. در کوره‌های عمودی قطعات در حالت تعلیق (آویزان) عملیات حرارتی می‌گردند.

در این کارخانه امکان عملیات حرارتی انواع قطعات به خصوص غلتک‌ها، شافت‌ها و سیلندرها  ميسر می باشد.